TEL: 041 433 33 12

Košík

Váš košík je prázdny!

Flexi pena 750 gun

 Flexi pena 750 gun
 Flexi pena 750 gun
Výrobca: KLIKON, s. r. o.
Kód produktu: Flexi pena 750 gun
Dostupnosť: 2 - 3 Dni
Cena: 11.66€
Bez DPH: 9.72€
Množstvo:  
   -   

 

Flexibilná pena je vysoko elastická

montážna polyuretánová hmota vznikajúca napenením

a vytvrdením kvapalnej reakčnej zmesi pôsobením vzdušnej

vlhkosti, umožňujúca absorbovať pohyb stavebných prvkov

spôsobený zmenami teplôt, vlhkosťou a pod.

Použitie : Vďaka svojej zvýšenej elasticite a vynikajúcej schopnosti spätnej

pružnosti a tvarovej pamäti , paropriepustnosti , tesnosti proti vode

a vzduchu a veľmi nízkej nasiakavosti je vhodná pre vypĺňanie stavebných

špár pri montáži okien a dverí ( možná alternatíva k i3 , 3D a podobným

systémom montáže výplní obvodových plášťov budov ) , tesnenie

a vyplňovanie škár drevostavieb , nízkoenergetických stavieb , pasívnych

stavieb a ďalej izoláciu striech a k vypeňovaní dutín .

Pracovný postup : Pracovný povrch zbavte prachu , mastnoty a iných

nečistôt . Dózu POTRASTE minimálne po dobu 30sek. Ak je

premiešanie oboch komponentov dostatočné , má aplikovaná pena homogénne

zafarbenie . Potom naskrutkujte dózu na adaptér aplikačnej pištole .

Pracovná poloha fľaše je dnom hore . Škáru vyplňujte od spodu

nahor , ak je špára väčšia ako 5 cm v priemere , odporúčame vyplniť

priestor iba čiastočne . Vytvrdnutú penu je možné rezať nožom .

Povrch je treba chrániť pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia .

Čerstvú penu je možné vyčistiť - KLIK Čističom PU peny , vytvrdnutú penu iba

mechanicky.

Bezpečnosť :

R20 Škodlivý pri vdýchnutí

R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

R40 Podozrenie na karcinogénne účinky

R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou

R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím

R53 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R64 Môže spôsobiť poškodenie dojčiat

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí

S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca)

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc

S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (bude špecifikované výrobcom)

S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice

S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku))

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste

S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad

Upozornenie : Obsahuje izokyanáty . Pozri informácie dodané výrobcom /

dovozcom / následným užívateľom . Nádoba je pod tlakom : nevystavujte

slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 ° C ani vyprázdnenú

nádobu NEPREPICHUJTE a NEVHADZUJTE DO OHŇA! Nestriekajte do otvoreného

ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov

zapálenia - Zákaz fajčenia . Bez primeranej ventilácie je možný vznik

výbušných zmesí . U osôb , u ktorých sa prejavuje zvýšená citlivosť na diizokyanáty ,

sa môžu pri použití tohto výrobku vyskytnúť alergické

reakcie. Osoby , ktoré trpia astmou, ekzémami alebo kožnými problémami ,

by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného

kontaktu . V podmienkach, keď nie je zabezpečené dostatočné vetranie ,

by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou

s vhodným protiplynovým filtrom ( tj typu A1 podľa normy EN 14387 ).

Obsahuje : Difenylmethandiisokyanát , izoméry a homológy

chlór -

alkány ( C14 - 17 ).

Likvidácia obalu: Prázdny obal zneškodňujte miesta určené obcou na ukladanie

obalového odpadu podľa oficiálnych predpisov . nespotrebované

zvyšky výrobku odovzdajte na miesta k tomu určené podľa platných

predpisov ( skládky nebezpečného odpadu , spaľovne a pod ) - viď . bezpečnostné

list.

Skladovanie: Skladujte v originálnych zatvorených obaloch pri teplotách

+5 ° C až +25 ° C a spotrebujte do 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného

na obale .

 

Dokumenty:

Karta bezpečnostných údajov

Napísať recenziu

Vaše meno:


Vaša recenzia: Poznámka: HTML nie je preložené!

Hodnotenie: Zlé           Dobré

Captcha